top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laserbaas 

Wij graveren alle mogelijke producten en materialen met behulp van lasertechniek. Wij maken producten uniek, graveren relatiegeschenken, huisstijl uitingen, gedenktekens, etc. En naast het graveren van producten kunnen wij ook diverse materialen uitsnijden met behulp van lasertechniek. Hierdoor kunnen wij uw idee of huisstijl omzetten naar een laser gesneden product. Denk aan kaarten, lampen, Awards, kerstballen, etc. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die we uitvoeren, op alle aanbiedingen die we doen en op alle aangegane overeenkomsten met Laserbaas.

Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Laserbaas en op alle met Laserbaas aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Laserbaas ingestemd is.
1.5 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Laserbaas in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Laserbaas behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.
1.7 Door het plaatsen van een bestelling per email aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op www.laserbaas.nl.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de opdrachtgever is verstuurd per e-mail naar het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
2.3 Opdrachtgever en Laserbaas komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Laserbaas zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Een opdrachtgever kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project. Laserbaas behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Laserbaas garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Voor bedrijven zijn prijzen exclusief omzetbelasting voor particulieren zijn de prijzen inclusief omzetbelasting.
3.2 De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Laserbaas in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Laserbaas worden gecorrigeerd.

3.3 Het gekozen materiaal in combinatie met het tekenwerk is bepalend voor de prijs. Wanneer door onjuist aangeleverd tekenwerk een te lage prijs is berekend in de offerte, kan Laserbaas een nieuwe prijs berekenen. Ook kan Laserbaas het tekenwerk uitvoeren op basis van een afbeelding of idee. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op deze uitgewerkte tekeningen, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Betaling
4.1 Bij bestellingen kan worden betaald via overboeking. Overboeking geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het factuurnummer over te maken op KNAB, rekening NL09 KNAB 0256 7262 48 t.n.v. Laserbaas. De klant zal de betaling binnen 8 dagen moeten verrichten na levering of indien anders overlegd.
4.2 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van opdrachtgever.
4.3 Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Laserbaas als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.4 In geval van niet-tijdige betaling is Laserbaas bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden geleverd in overleg. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Laserbaas kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Wanneer een uiterste levertijd is afgesproken, kan Laserbaas zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht: De machine is defect, de gekozen materialen zijn niet op voorraad of niet leverbaar, het aangeleverde document/tekenwerk door de opdrachtgever blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken.

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de opdrachtgever wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de opdrachtgever per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.4 De gelaserde onderdelen zullen zo zorgvuldig mogelijk uit de machine worden gehaald en verpakt. Wanneer de volgorde of groepering van onderdelen van belang is voor de opdrachtgever, dient dit van te voren te worden aangegeven.

5.4 Leveringen worden opgehaald vanaf Passtraat 5, Sint-Oedenrode of op het door de opdrachtgever tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bezorgkosten zijn voor de opdrachtgever.
5.5 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
– tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
– duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Laserbaas zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. Dit zal gebeuren minus gemaakte verzendkosten van €6.95

Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de opdrachtgever.

Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Laserbaas garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. 
Het is eigen aan lasergesneden producten dat er scherpe randjes aan het materiaal kunnen ontstaan. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Tevens kunnen er roetranden aan het materiaal ontstaan die kunnen afgeven. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Laserbaas is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Laserbaas. Laserbaas is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.4 Indien Laserbaas, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Laserbaas of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.6 De opdrachtgever is gehouden Laserbaas te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Laserbaas mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan Laserbaas te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Laserbaas zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de opdrachtgever jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de opdrachtgever jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 

 

Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Laserbaas niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, of het defect zijn van de machine of het niet op voorraad zijn of niet leverbaar zijn van de gekozen materialen.

Productiekwaliteit en materialen

10.1 Na het lasersnijden is er aan de onderzijde van het materiaal terugslag te zien van het werkblad. Dit hoort bij het productieproces. Het geeft extra werk om de terugslag te voorkomen en daar wordt in overleg met de opdrachtgever extra tijd voor in rekening gebracht. Na het lasersnijden is er op de kanten van het materiaal een zwarte rand zichtbaar. Dit hoort bij het productieproces en is niet te minimaliseren. Afhankelijk van het materiaal is deze rand meer of minder zichtbaar.

​10.2 Door de eigenschappen van het materiaal zijn kleine afwijkingen in het resultaat mogelijk. Laserbaas doet zijn best om alle onderdelen goed te leveren. Materialen hebben een tolerantie in dikte en opbouw. Het kan zijn dat de laser niet door deze verdikkingen heen komt, waardoor het product soms net niet helemaal losgesneden is. Laserbaas is niet verantwoordelijk voor mislukte onderdelen hierdoor.

10.3 Een opdrachtgever kan ook zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door Laserbaas. In dat geval is Laserbaas niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het laserwerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
11.1 De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Laserbaas, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens
12.1 Laserbaas zal de gegevens van de opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Laserbaas neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Uw rechten
14.1 Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft in handen van de ontwerper/ opdrachtgever. Laserbaas zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om de opdracht uit te voeren.

14.2 U kunt altijd aan Laserbaas vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Laserbaas vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Laserbaas zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Laserbaas hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Links

15.1 De site van Laserbaas kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft Laserbaas geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

bottom of page